Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

För oss på Nanoks är din integritet mycket viktig. Vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. Således en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

När du gör en beställning eller registrerar dig som kund på Nanoks.se godkänner du köpvillkorn, samt rådande personuppgiftspolicy.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

När du genomför ett köp i webbutiken samlas dina personuppgifter in. Primärt sker insamlandet för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av erbjudande och tjänster.

Personuppgifter som samlas in

Nanoks samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn och personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av Nanoks hemsida

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

 • Personuppgifter för kunder hos Nanoks behandlas huvudsakligen i syfte att:
 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.
 • Nanoks kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Rättsliga grunder för Nanoks behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Nanoks behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Nanoks lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav, t. ex. Bokföringslagen.

Tillgång till lagrade personuppgifter

Nanoks kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, betalningspartners kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Nanoks kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Nanoks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Vilka är dina rättigheter?

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter vi har om dig.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Nanoks utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Nanoks måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Användning av cookies och andra spårningstekniker

Nanoks använder cookies. Dessa cookies raderas när du stänger din webbläsare. Om du öppnar ett nytt webbläsarfönster kommer då nya cookies att skapas. Vi sparar information i cookien såsom ett slumpmässigt värde som används för att skapa anonym statistik i vår webbutik.

Kontakta oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:

[email protected]

Nanoks

Sören 647 952 44 Töre